fbpx

Na Kryme sa zrútil ruský vojenský vrtuľník, zahynuli dvaja piloti

Reklama
Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé. Ìíîãîöåëåâîé âåðòîëåò Ìè-8ÀÌÒØ âî âðåìÿ ðåïåòèöèè âîçäóøíîé ÷àñòè ïàðàäà, ïîñâÿùåííîãî 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïàðàä Ïîáåäû áûë ïåðåíåñåí íà 24 èþíÿ èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. Èãîðü Îíó÷èí/ÒÀÑÑ

Zdroj foto: TASS

Dvaja ruskí piloti zahynuli pri piatkovej havárii vojenského vrtuľníka Mi-28 na Krymskom polostrove.

Vrtuľník sa zrútil v Džankojskom rajóne v severnej časti Krymu o 15.42 h miestneho času počas cvičného letu. Ruský rezort obrany sa domnieva, že haváriu zapríčinila porucha zariadenia.

Rusko anektovalo Krym ešte v roku 2014, väčšina medzinárodného spoločenstva však túto anexiu neuznala a toto územie naďalej považuje za súčasť Ukrajiny. Kyjev sa netají ambíciami znovuzískať administratívnu moc nad týmto polostrovom.

Ďakujeme, že nás čítate.

Ak máte zaujímavé nápady na témy, o ktorých by sme mohli písať alebo ste našli v článku chyby, neváhajte nás kontaktovať na [javascript protected email address]

Ficova IV. vláda
Zo zahraničia
Z domova
Kultúra a showbiznis
Ekonomika a biznis
Šport
TV Spark
Najčítanejšie